Szent Mónika  Közösség  

Plébániánkon a Szent Mónika  Közösség   2011-ben alakult.

István atya felhívására sok édesanya iratkozott fel az imacsoportba 2011 januárjában.  Az Imaközösség vezetője  Ujhegyiné Heiszner Adrienn lett.

A Szent Mónika Közösség 1987-ben kapott jóváhagyást a madridi bíboros érsektől. Előzménye: egy édesanya felvetette, „mit tehetünk mi, édesanyák, hogy gyermekeink ne veszítsék el hitüket?" Válaszul többen elhatározták, hogy naponta buzgón imádkoznak nemcsak a saját, hanem minden édesanya gyermekének hitéért.

Szent Mónikát, Szent Ágoston püspök édesanyját választották eszményképül, aki több évtizedig könnyek között imádkozott fia megtéréséért. 

A kis közösséghez mind több édesanya csatlakozott és 1987-ben megkapták a madridi bíboros érsektől az Egyház hivatalos jóváhagyását. Az ima a világ más országaiba is eljutott és egyre terjed.

*****************************************

A Közösséghez minden olyan katolikus édesanya, asszony vagy leány csatlakozhat, aki a Közösség Szabályzatát, működési elveit, lelkiségét elfogadja, és vállalja a napi imádság elvégzését.

Az Istenhegyi Szent László Plébánia imacsoportjának tagjai havonta kétszer, az imacsoport szándékára felajánlott közös szentmisén vehetnek részt. A hónap 2. vasárnapján a 9 órai szentmisén ll. a hónap utolsó csütörtökén az esti szentmisén. 

A közösséghez csatlakozni lehet a szándék bejelentésével, az elérhetőség megadásával a közös szentmise alkalmával.

A Szent Mónika közösség napi imája:

Mennyei Atyánk, minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked és áldom szent Nevedet.

Úr jézus! Kérlek, növeld hitemet, erősítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek.

Szentlélek Úristen, erősíts engem, hogy életem minden nehézsége közepette se szűnjek meg gyermekeink hitéért imádkozni.

 

Minden könyörgés előtt mondjuk:

Segíts Minket Urunk …

-              hogy gyermekeinket életünk    példájával vezessük Te feléd.

-              hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk.

-              hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól.

-              hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára, hogy azt kövessék és másokra is átsugározzák.

-              hogy gyermekeink tiszteljék Szentatyánkat, ragaszkodjanak az Egyházhoz  és együttműködjenek lelkipásztorainkkal.

-              hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk.

-              hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megpróbál- tatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet.

-              hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében és letérne a helyes útról, őt akkor is szeretetünkkel, türelmünk-kel és imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon Hozzád.

-              hogy ha gyermekeink megbántanak, eltávolodnak tőlünk, vagy hálátlanok velünk szemben, mi akkor is teljes bizalommal terjesszük eléd kéréseinket.

-              hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink jellemének és hitének erősítése, és szívből segítsék őket imáikkal is.

-              hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon, és unokáink is erősödjenek hitükben.

-              hogy amikor más édesanyákkal találkozunk, fel tudjuk ébreszteni bennük a Közösségünkhöz való tartozás vágyát.

-              Különösen könyörgök a mai napon …… gyermekért…..

Könyörögjünk!

Szűz Mária, égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát.

Úr Jézus, kérünk add meg nekünk szülőknek és gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőségedben az egész örökkévalóságon át.  

Ámen

 

Szent Mónika élete

Az afrikai Tagasztéban született 332-ben. Szent Ágoston püspök édesanyja volt. Mónika életének titka az Isteni Bölcsesség, a megtestesült Ige iránti szeretet, amelyet a szent könyvekből szívott magába.

Mikor eladósorba került, Mónikát a pogány Patriciushoz adták feleségül. Sokat fáradozott azon, hogy férjét megnyerje Krisztusnak. Férje hűtlenségeit és féktelen dühkitöréseit hallgatag türelemmel viselte.  Patricius élete vége felé katekumen lett, és a halálos ágyán megkeresztelkedett.

Özvegysége éveit Mónika a tevékeny szeretetnek szentelte. Erejét az Oltáriszentségből merítette. Rendíthetetlen hite és erős szeretete mégis főleg Ágostonnal kapcsolatban mutatkozott meg. A legtöbb gondot és bánatot három gyermeke közül Ágoston okozta neki. Diákkorában kicsapongó életet élt . Könnyek között könyörgött a fiáért több évtizedig, anélkül,  hogy Istenbe vetett bizalma megingott volna. Álma és egy püspök szava, aki azt mondta neki: ,,lehetetlen, hogy ennyi könny gyermeke elvesszen'', erősítette meg állhatatosságában, mert ezeket a szavakat úgy fogadta, mintha az égből jöttek volna.

Szenvedéseiből megtanulta, hogy Isten kezére bízza a gyermekét, s végül egészen odaajándékozza Istennek.  Hosszú idő elteltével Ágoston - miután sokat hallgatta Milánó püspökét, Szent Ambrust - tanítványa lett, 387 nagyszombat éjszakáján megkeresztelkedett! Mónika pedig boldogan ünnepelt, és hálát adott Istennek.